บุคลากร

วันที่ 13 พ.ย. 2561นางสาวจิราพร  คำเชื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง รักษาการในตำแน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

                                               
         นางสาวมาดี  นันทพฤทธิ์     นางสาววริสรา  บวรทนทรัพย์   นางศิริรัตน์   คำแก้ว      นางสาวสไบทิพย์  สุริยะวงศ์   นางสาวจันทนา  นิลภา      


            
          นางจันทรา  หมอเก่ง