บุคลากร

วันที่ 16 ธ.ค. 2560


นายสุทธิชัย  บุญตาปวน
(ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง)

นางสาวจิราพร  คำเชื้อ
(รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง)

                                               
  นายสุเทพ  คำแก้ว          นางสาวมาดี  นันทพฤทธิ์     นางสาววริสรา  บวรทนทรัพย์   นางศิริรัตน์   คำแก้ว      นางสาวสไบทิพย์  สุริยะวงศ์  


            
    นางสาวจันทนา  นิลภา        นางจันทรา  หมอเก่ง