ข้อมูลทั่วไป

วันที่ 08 ก.ค. 2563
ข้อมูลทั่วไป

สัญลักษณ์โรงเรียน  ประกอบด้วย
  - รูปบัณฑิตหนังสือและแสงเทียง หมายถึง การพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความแตกฉานทางปัญญาและมีความเจริญรุ่งเรือง
  - รูปคบเพลิงมีรัศมี หมายความว่าโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และมีชื่อเสียง
สีประจำโรงเรียน คือ สีม่วงขาว
ม่วง หมายถึง อดทน สมัครสมานสามัคคี
ขาว หมายถึง ความสะอาด สว่าง ความบริสุทธ์มีปัญญา
ปรัชญา
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
คำขวัญโรงเรียน
รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจเรียน

เนื้อเพลง มาร์ชโรงเรียน
ไม่มีน้ำใจใครไหนอื่น จะยั่งยืนไกล้ชิดสนิทสนม
เรานักเรียนท่าสองยางใจเกลียวกลม ผู้นิยมสามัคคีมีพลัง
ชุมชนท่าสองยางร่วมสร้างสรรค์ เรายึดมั่นกษัตริย์ชาติศาสนา
แหล่งเรียนสู่การสอนให้พัฒนา ประกอบวิชาส่งเสริมคุณธรรม
 
ไม่มีน้ำใจใครไหนอื่น จะยั่งยืนไกล้ชิดสนิทสนม
เรานักเรียนท่าสองยางใจเกลียวกลม ผู้นิยมสามัคคีมีพลัง
สัญลักณ์สีม่วงขาวของเราสง่า หมายถึงปัญญากล้าหารและสามัคคี
ให้เด็กไทยรู้โลกกว้างสร้างความดีทุกชีวีร่วมสร้างสรรค์และพัฒนา
 
ไม่มีน้ำใจใครไหนอื่น จะยั่งยืนไกล้ชิดสนิทสนม
เรานักเรียนท่าสองยางใจเกลียวกลม ผู้นิยมสามัคคีมีพลัง
สัญลักณ์สีม่วงขาวของเราสง่า หมายถึงปัญญากล้าหารและสามัคคี
ให้เด็กไทยรู้โลกกว้างสร้างความดีทุกชีวีร่วมสร้างสรรค์และพัฒนา