อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วันที่ 08 ก.ค. 2563
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
      "มีน้ำใจ ไหว้งาม "

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ"

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
       โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนเป็น 4งาน ตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละฝ่ายมีคณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้างาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน วึ่งกำหนดหน้าที่ในแต่ละฝ่ายงาน พัฒนางานตามแผนปฏิบัติ
การและมีการประเมินผลด้วยระบบนิเทศ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ
โรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ระดับองค์กร
         กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
         กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
         กลยุทธ์ที่ 3เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
         กลยุทธ์ที่ 4ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดเด่น
 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2

         กลยุทธ์ที่ 1ให้โอกาสทางการศึกษา
         กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน
         กลยุทธ์ที่ 3บริหารด้วยธรรมาภิบาล
         กลยุทธ์ที่ 4สืบสานคุณธรรม
         กลยุทธ์ที่ 5 นำครูสู่มืออาชีพ