ห้องเรียนสาขาทีชอแม

วันที่ 08 ก.ค. 2563

ประวัติห้องเรียนสาขาทีชอแม

 

              โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม)ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเห็นว่าหมู่บ้านทีชอแมเป็นหมู่บ้านที่มีเด็กในวัยเรียนเป็นจำนวนมาก เห็น สมควรจัดการศึกษาให้จึึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2545 ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป      ในวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2545 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก ได้อนุมัติงบประมาณจากแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานดำเนินการประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน 51,400 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร หลังคามุงสังกะสี การดำเนินการก่อสร้าง      โดยนายกำแหง ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง พร้อมด้วยคณะครู นักการภารโรง ราษฎร ในหมู่บ้านร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2545ในวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก  ข้อมูลทั่วไปห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

ชื่อ / ที่ตั้ง

   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

การเดินทาง
    
   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง ประมาณ 76 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง และเดินเท้าขึ้นไปอีก ประมาณ 800 เมตร  จนถึงโรงเรียน รวมระยะทาง จากศาลากลางจังหวัดถึงห้องเรียนสาขาบ้าน ทีชอแม ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง
การบริการของรัฐ

  - ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม และหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้
  - มีหน่วยงานสาธารณสุขเคลื่อนที่จากสถานีอนามัยตำบลท่าสองยางไปให้บริการ (ไม่มีสถานีอนามัย) 
  - โรงเรียนมัธยมที่ใกล้เคียงมากที่สุด คือ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 
  - โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระยะห่าง 15 กิโลเมตร


ข้อมูลบุคลากร
  
ข้าราชการครู  จำนวน 1 คน
 
 
ครูอัตราจ้าง    จำนวน 1 คน
ครูพี่เลี้ยง        จำนวน 2 คน
  
     จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
 
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
1
6
7
อนุบาล 2
4
8
12
ประถม 1
5
12
17
ประถม 2
5
6
11
ประถม 3
4
3
7
ประถม 4
6
2
8
ประถม 5
3
3
6
ประถม 6
3
5
8
รวม
31
45

76