vbnvbnvbn

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับคุณครู

แบบฟอร์มกรอกบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับพื้นที่เขตการศึกษา ตากเขต 2

ขอแสดงความยินดีให้กับตัวแทนนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญ
รางวัลต่าง ๆ
หลังจากที่ได้มีการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตมาแล้ว
ทั้งหมด 42 รายการ
และมีรายการที่ชนะเลิศผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อ
ในระดับภาคที่จังหวัดเพชรบูรณ์มี 8 รายการด้วยกันดังต่อไปนี้คือ

ลำดับ
รายการ
ระดับคะแนนและเหรียญรางวัล
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
84.33 ทอง
13
2
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ม. 1- ม. 3
63.33 ทองแดง
8
3
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม. 1- ม. 3
92.5 ทอง
8
4
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง ม. 1- ม. 3
87.6 ทอง
9
5
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม. 1- ม. 3
90 ทอง
12
6
วาดภาพระบายสี ป. 1- ป. 3
98 ทอง
13
7
วาดภาพลายเส้น ม. 1- ม. 3
90 ทอง
11
8
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม. 1- ม. 3
90 ทอง
3

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้ร่วมจัดกิจกรรม"การอบรมเยาวชนตากเข้มแข็งนำพาครอบครัวสู่ความสุข"
โดยมีวิทยากรที่มาให้เกียรติในการอบรมจาก สถานพักพิงบ้านทัศนีย์
การจัดการอบรมในครั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และตะหนักถึงปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสารเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณคณะวิทยากรมา ณ โอกาสนี้

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 14-18 สิงหาคม 2556 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้เข้าร่วมอบรมธรรมะในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
ที่สถานธรรมศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดวังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน
การได้เข้ารับการอบรมธรรมะในครั้งนี้ คณะครูได้รับความรู้
ข้อควรปฏิบัติในทางธรรม ระเบียบวินัยที่จะสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นที่โรงเรียน เช่น นักเรียนได้

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย
และสัปดาห์วันห้องสมุด ภายในงานนั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
เช่น ทำบุญการตักบาตร พิธีการไหว้แม่ การแสดงของเด็กนักเรียน
การแข่งขันชิงรางวัล การแต่งชุดรีไซด์เคิลและเกมการละเล่นต่าง ๆ
ผู้ที่ได้เข้าร่วมได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางภาษาไทย
พร้อมยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้ร่วมจัดกิจกรรม"แห่เทียนวันเข้าพรรษา"พร้อมร่วมขบวนเดียวกับ
องค์กรส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ แห่เทียนพรรษาขึ้นสู่
วัดมงคลคีรีเขตต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ไว้ให้คงดำรงอยู่คู่ชาวพุทธศาสนิกชนต่อไป

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรม "ค่ายวิชาการ ปูพื้นฐาน ม.1
"โดยมี
นายสุทธิชัย บุญตาปวน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติ
เป็นประธานในการเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์คือเพื่อต้องการให้
นักเรี
ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีความรู้และได้ทำความเข้าใจ
กฏระเบียบการข้อบังคับต่าง ๆ ของทางโรงเรียนในการอยู่ร่วมกัน
กับรุ่นน้องและรุ่นพี่ ฝึกความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน
ทั้งนี้ยังมีเกมการละเล่นต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อความสนุกสนานอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย "เพื่อให้นักเรียน
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดชนิดประเภทต่าง ๆ
โทษภัยของการเสพติดยา และความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
และโรคไข้มาลาเรีย อีกทั้งยังมีการเดินรณรงค์และมีการ
ประกวดการแข่งขันแต่งบทกลอน คำขวัญ การวาดภาพ
มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2556 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้กิจกรรม"พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556" โดยมีนายสุทธิชัย บุญตาปวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี
และมีผู้กำกับ รองผู้กำกับ คณะลูกเสือสามัญและลูกสามัญรุ่นใหญ่
และคณะเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 450 คน และใน
ช่วงบ่ายนั้นเอง ก็ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
การทำความสะอาดในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ต.ท่าสองยางอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของ
ครอบครัวเด็กหญิงจินตนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์
ผู้มีจิตเมตตาทุกท่านช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่ครอบครัว
เด็กหญิงจินตนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการเกิด
เพลิงไหม้บ้านในครั้งนี้ โดยสามารถบริจาคโอนเงินเข้าบัญชี
ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี นางละวี N/A
เลขที่บัญชี 328-0-91649-9 หรือสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุทธิชัย
บุญตาปวน 089-2700531หรือ 055-560103
ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับผู้บริจาคทุกท่าน
ที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้

ประมวลผลรูปภาพ

 

vbnvbnvbn


ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับคุณครู

รายชื่อและจำนวนนักเรียนแต่ละห้องรวมทุกชั้น
ณ หลังวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จำหน่ายแล้ว
มีทั้งเป็นไฟล์แบบ PDF และไฟล์ Excel เพื่อแก้ไขได้
ดาวน์โหลดด้านล่างเลยนะคะ


หมายเหตุ
วิธีการดาวน์โหลดนั้น ให้คลิกขวาตรงลิ้งที่ต้องการดาวน์โหลด
แล้วเลือกคำสั่ง Save Target As และทำการเลือก folder ที่ต้องการจัดเก็บในเครื่องค่ะ

PDF
ดหกดห

Excel

 

vbnvbnvbn


ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับคุณครู

แบบสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษา (อายุ 7 -18) ปีการศึกษา 2556
- ที่มีทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขต สพป.ตากเขต 2 (5 อำเภอฝั่งตะวันตกของ จ. ตาก)
- และนอกเขตบริการของโรงเรียน ( นอกเหนือจากหมู่ที่ 1,8 และ9) ,
ต่างอำเภอ และต่างจังหวัด คลิกดาวน์โหลดได้ข้างล่างเลยค่ะ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม " พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556"
ขึ้น
โดยมีนายสุทธิชัย บุญตาปวน ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดง
ความกตัญญูรู้คุณต่อคณะคุณครูที่ท่านได้ทำการอบรมบ่มนิสัย
เสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ให้โดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทน
ภายในงานนั้นยังมีการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู
ซึ่งแต่ละห้องแต่ละชั้นก็ได้โชว์ฝีมือการทำพานไหว้และ
พานพุ่ม ที่มีความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรเนื่องในวั
นวิสาขบูชา "
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีมาช้านานและได้ให้นักเรียน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ทั้งนี้โดยมี
นายสุทธิชัย บุญตาปวน ผู้อำนวยการรักษาการแทนเป็นผู้
เปิดพิธีการประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเด็นที่สำคัญที่จะต้องแจ้ง
ให้ผู้ปกครองรับทราบและทำความเข้าใจให้ตรงกันกับคณะครู
เช่น เรื่องความประพฤติ การมาเรียนของนักเรียน กฏระเบียบต่าง ๆ การไว้ทรงผมของนักเรียน และนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัต
จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 18 โดยมีนายธเนศ เวศมหะ

รองผอ.สพป.ตากเขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีและมอบใบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555

ประมวลผลรูปภาพ

 

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. โรงเรียนได้ผ่านการรับรองจากการตรวจเยี่ยม
จากคณะกรรมการประเมิน ฯ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่3(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
โดยมี ดร.อภิชาต พุทธเจริญ เป็นผู้แทนของ สพฐ.ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
โดยมีคณะครูนักเรียน กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ให้การต้อนรับในนามของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงาน
และองค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีประธานเปิดพิธีคือ
นายสุทธิชัย บุญตาปวน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแสดงของเด็กนักเรียน ซุ้มการละเล่น
ต่าง ๆ และมีการแจกของขวัญ ขนม อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นอีกด้วย
ทำให้บรรยายกาศภายในงานนั้นมีแต่ความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้า
สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2556 นายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้มอบไว้ให้นี้คือ"รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพา ไทยสู่อาเซียน "
ดังนั้นถ้าใครอยากเป็นเด็กที่ดีก็ควรปฏิบัติตาม
คำขวัญประจำวันเด็กของปีนี้ด้วยนะคะ

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม การเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น โดยมีนายสุทธิชัย บุญตาปวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีและให้คำโอวาท
ก่อนที่กองลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดจะเริ่มกิจกรรม กิจกรรมนี้ฝึก
ให้กองลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด เกิดความสามัคคีปองดอง
มีความรับผิดชอบ มีความอุตสาหะ อดทนอดกลั้น ช่วยเหลือผู้อื่น
อีกทั้งยังฝึกในเรื่องของการตรงต่อเวลาอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555
เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี การมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและกองเชียร์
มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศในกีฬาทุกประเภทอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


    ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงกับองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประจำตำบลท่าสองยาง มีการแห่รถขบวนกระทงพร้อมนางนพมาศ
ประจำแต่ละหมู่บ้านซึ่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป โดยจะไปรวมตัวกัน
ที่วัดมงคลคีรีเขตต์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานชาวบ้านหรือผู้ที่ได้ร่วมงาน
ได้รับความสนุกสนานครื้นเครงเป็นอย่างมาก

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พระผู้ทรงพระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย ของลูกเสือ และเนตรนารี และได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือและเนตรนารีใน
สถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านชุมชนบ้านท่าสองยางอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ทั้งนี้โดยมี
นายประเสริฐ เอนกลาง รองผู้อำนวยการรักษาการแทนเป็นผู้
เปิดพิธีการประชุม ซึ่งมีหัวข้อประเด็นที่สำคัญที่จะต้องแจ้ง
ให้ผู้ปกครองรับทราบและทำความเข้าใจให้ตรงกันกับคณะครู
เช่น เรื่องความประพฤติ การมาเรียนของนักเรียน นโยบาย
หรือกฏต่าง ๆ การอยู่ร่วมกันของโรงเรียนและเรื่องของเเท็บเล็บ
ที่ผู้ปกครองของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องรู้และเข้าใจ

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดโครงการการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ให้โรงเรียนต่างๆ ที่เขตสังกัดในอำเภอท่าสองยางของเรา
โดยมีนายประเสริฐ เอนกลาง รองผู้อำนวยการรักษาการแทน
เป็นผู้เปิดพิธีการ และขอขอบคุณชาวต่างชาติ(บ้านทัศณีย์)ได้มา
เป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนให้ความรู้ต่าง ๆ แก่คณะครูดังกล่าว

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับคุณครู

รายชื่อและจำนวนนักเรียนแต่ละห้องรวมทุกชั้น
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
มีทั้งเป็นไฟล์แบบ PDF และไฟล์ Excel เพื่อแก้ไขได้
ดาวน์โหลดด้านล่างเลยนะคะ


หมายเหตุ
วิธีการดาวน์โหลดนั้น ให้คลิกขวาตรงลิ้งที่ต้องการดาวน์โหลด
แล้วเลือกคำสั่ง Save Target As...และทำการเลือก folder ที่ต้องการจัดเก็บในเครื่องนะคะ

PDF
ดหกดห

Excel

 

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดโครงการอบรมและเผยแพร่กฎหมายแก่เยาวชนในสถานศึกษา
จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำความรู้
ที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย
และสัปดาห์ห้องสมุด" โดยมีนายธเนศ เวศมหะ รองผู้อำนวยการ
สพป. ตาก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี
ภายในงานนั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น การทำบุญ
ตักบาตรร่วมกัน
พิธีการไหว้แม่ การแสดงของเด็กนักเรียนช่วงชั้น
ต่าง ๆ การประกวดชุดรีไซด์เคิลที่ทำเองของเด็กนักเรียน
การแข่งขันชิงรางวัลตอบปัญหาและเกมการละเล่นต่าง ๆ ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และทางภาษาไทย พร้อมยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพvbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"แห่เทียนเข้าพรรษา"พร้อมร่วมขบวนเดียวกับ
องค์กรราชการต่าง ๆ ชาวบ้านในพื้นที่ แห่เทียนพรรษาขึ้นสู่
วัดมงคลคีรีเขตต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ไว้ให้คงดำรงอยู่คู่ชาวพุทธศาสนิกชนต่อไป

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้กิจกรรม"พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555" โดยมีนายประเสริฐ เอนกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี
และมีผู้กำกับ รองผู้กำกับ คณะลูกเสือสามัญและลูกสามัญรุ่นใหญ่
และคณะเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 450 คน และใน
ช่วงบ่ายนั้นเอง ก็ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
การทำความสะอาดในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ต.ท่าสองยางอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติด"เพื่อให้นักเรียน
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดชนิดประเภทต่าง ๆ
โทษภัยของการเสพติดยา อีกทั้งยังมีการเดินรณรงค์และมีการ
ประกวดการแข่งขันแต่งบทกลอน คำขวัญ การวาดภาพ
มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพvbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"อบรมเรื่องจริยธรรมคุณธรรม"ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากการบรรยายธรรมของพระมหาสมชาย สุขาวโน
วัดป่าพนังทองเทพเจริญธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำความรู้
ที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ประมวลผลรูปภาพvbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรม"พิธี
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 "
โดยมีนายกำแหง ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการ
เปิดพิธี พร้อมได้ให้โอวาท คำแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู
ให้กับนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้ตระหนักถึงพระคุณของคุณครู
และได้แสดงมุทิตาจิตถึงคุณครูอันเป็นที่เคารพรักอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรม "รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงก้นปล่อง
"
ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกและโดยเฉพาะโรคไข้มาลาเรียที่ชาวบ้าน
มักติดเชื้อป่วยไม่สบายกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งช่วงนี้เป็นฤดูฝน
ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเพาะพันธุ์ลูกน้ำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะครูโรงเรียน
ชุมชนบ้านท่าสองยางจึงได้พานักเรียนเดินรณรงค์เพื่อจัดเก็บขญะต่าง ๆ
ที่สามารถมีน้ำขังได้ และเป็นการให้ความรู้แก่ชาวบ้านอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรเนื่องในวั
นวิสาขบูชา "
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีมาช้านานและได้ให้นักเรียน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่าย "English Camp 2012
"ของกลุ่ม
โรงเรียนในตำบลท่าสองยาง จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อต้องการให้
ตัวแทนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนได้มีส่วนร่วมพบปะศึกษาร่วมกัน
ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ได้สนทนา
อย่างใกล้ชิดกับชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษา รู้หลักไวยกรณ์และ
คำศัพย์ใหม่ต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตได้ นอกจากนี้แล้ว
นักเรี
ยนยังได้รับความสนุกสนานกับเกมภาษาอังกฤษอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรม "เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสามัคคี
"โดยมี
นายประเสริฐ เอนกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติ
เป็นประธานในการเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์คือเพื่อต้องการให้
นักเรี
ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีความรู้และได้ทำความเข้าใจ
กฏระเบียบการข้อบังคับต่าง ๆ ของทางโรงเรียนในการอยู่ร่วมกัน
กับรุ่นน้องและรุ่นพี่ ฝึกความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน
ทั้งนี้ยังมีเกมการละเล่นต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อความสนุกสนานอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อที่
จะได้มีการปรึกษา และรับทราบถึงนโยบายต่าง ๆ จากผู้อำนวยการ
คณะคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง อาทิ เช่น นโยบายของรัฐบาลใน
เรื่องของค่าใช้จ่ายการเรียนฟรี อุปกรณ์ หนังสือเรียนที่จะได้รับ เป็นต้น

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรม"พิธีมอบเกียรติบัตรการจบการศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2554
โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตากเขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประ ธานในการเปิดพิธีการ
ภายในงานมีการมอบเกียรติคุณความดีให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความ
ประพฤติ ปฏิบัติและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนด้วยดี
ตลอดมาและเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนรุ่นน้อง
ต่อ ๆ ไป และภายในงานเต็มไปด้วยความสุข ปลื้มปิติยินดี

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีประธานเปิดพิธีคือ
นายกำแหง ศิริวงศ ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแสดงของเด็กนักเรียน ซุ้มการละเล่น
ต่าง ๆ และมีการแจกของขวัญ ขนม อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นอีกด้วย
ทำให้บรรยายกาศภายในงานนั้นมีแต่ความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้า
สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2555 นายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้มอบไว้ให้นี้คือ"สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจ
เทคโนโลยี" ดังนั้นถ้าใครอยากเป็นเด็กที่ดีก็ควรปฏิบัติตาม
คำขวัญประจำวันเด็กของปีนี้ด้วยนะคะ

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่จวาง  
ซึ่งเป็นห้องเรียนสาขาหนึ่งของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29
เดือนธันวาคม พ.ศ.2554
" คลิกประมวลผลรูปภาพ "

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเยาวชนอำเภอท่าสองยาง ประจำปี 2554
เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กรีฑาและกองเชียร์
ขององค์กรหน่วยงานและโรงเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางโรงเรียนชุมชนบ้าน
ท่าสองยางซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางก็ได้
รับเหรียญรางวัลการแข่งขันอย่างมากมายแต่รางวัลที่เป็นเกียรติและน่าภาคภูมิ
ใจมากที่สุด คือรางวัลชนะเลิศ ประเภทกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับ
จังหวัดเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาท ทางเราจึงขอให้เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้ทำพิธีการรับมอบอาคารเรียนหลังใหม่ที่โรงเรียนสาขาบ้านทีชอแม
ซึ่งอำนวยการสร้างจาก"โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 5 " ของคณะโรงเรียนของหนู นำโดยคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร กรรมการผู้จัดการ
พร้อมทีมพนักงานบริษัทกิบไทย ฯ นอกจากนั้นยังได้บริจาคสิ่งของ อาธิเช่น
ของสาธารณูปโภคที่ถูกสุขอนามัย อุปกรณ์การเรียนการสอน สนามเด็กเล่น
และอื่น ๆ อีกมากมาย ทางคุณกำแหง ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางจึงขอกราบขอบพระคุณ
มากเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงกับองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประจำตำบลท่าสองยาง มีการแห่รถขบวนกระทงพร้อมนางนพมาศประจำแต่ละหมู่บ้านซึ่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป โดยจะไปรวมตัวกัน
ที่วัดมงคลคีรีเขตต์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานชาวบ้านหรือผู้ที่ได้ร่วมงาน
ได้รับความสนุกสนานครื้นเครงเป็นอย่างมาก

ประมวลผลรูปภาพ

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ
ครั้งที่ 61 ของระดับกลุ่มที่โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาคมผลปรากฏว่า
ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 38 รายการ

ด้วยกันจากรายการทั้ง 60 กว่ารายการที่ส่งเข้าแข่งขันด้วยกัน
ครั้งต่อไปตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนจะได้เข้าแข่งขันต่ออีกในระดับ
เขตพื้นที่ต่อไป ทางโรงเรียนจึงขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ประมวลผลรูปภาพ
vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐินพร้อมคณะกฐินหน่วยราชการต่าง ๆ และกฐิน
ของชาวบ้านภายในหมู่บ้านร่วมด้วยกับกฐินของทางจังหวัดโดยมี
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการเปิดพิธี พิธีกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดมงคลคีรีเขตต์ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธา
รวมด้วยเป็นจำนวนมาก และมียอดเงินทำบุญทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นเงิน
499,999 บาท โดยทางเจ้าอาวาสของวัดมงคลคีรีเขตต์จะได้นำเงิน
จำนวนนี้ไปพัฒนาในด้านกิจต่าง ๆ ของพุทธศาสนาต่อไป

ประมวลผลรูปภาพvbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

 

vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่นางจรัสศรี จำรัส
และน้องณัฐธีรา จำรัส หรือน้องแธมมี่ ซึ่งทั้งสองได้เป็นผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น
จุดประสงค์อีกประการหนึ่งเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้
แก่คณะครูและนักเรียนภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
จากคณะองค์กรราชการต่าง ๆ รวมถึงชาวบ้านระแวกใกล้เคียงอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย
และสัปดาห์วันห้องสมุด ภายในงานนั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
เช่น พิธีการไหว้แม่ การแสดงของเด็กนักเรียน การแข่งขันชิงรางวัล
และเกมการละเล่นต่าง ๆ ผู้ที่ได้เข้าร่วมได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และทางภาษาไทย พร้อมยังได้รับความสนุกสนาน และนอกจากนั้น
ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางจึงขอขอบคุณไปยังผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน
รวมทั้งของรางวัลที่นำมาแจกอีกมากมายมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"การอบรมในโครงการอาสาต้านยาเสพติด"ประจำปี พ.ศ.2554
โดยมีคณะค่ายทหารพราน คณะทหารตระเวนชายแดนชายฝั่งไทย-พม่า
ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ โทษของการมีสิ่งเสพติดไว้เสพ ครอบครองและ
จำหน่าย แก่นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 ซึ่งเป็นนักเรียน
ที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดให้โทษ

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"การอบรมในโครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังโรคเบาหวาน
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดตีบตัน" จากคณะวิทยากรจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าสองยางซึ่งอบรมให้ความรู้ดังกล่าว
ให้แก่ประชาชนชาวบ้านแและนักเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางพร้อมกับ
ได้ออกฝึกการออกบริการตรวจความดันพร้อมให้ความรู้กับชาวบ้านใน
ระแวกนั้นและในขณะวันเดียวกันก็มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การทำความสะอาดภายในช่องปากและฟัน ให้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวิธีการดูแลสุขภาพปากและฟันของตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมา

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"แห่เทียนเข้าพรรษา"ประจำปี พ.ศ.2554
โดยมีคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง สถานีตำรวจภูธรแม่เมย
ค่ายทหารพราน พร้อมทั้งชาวบ้านมาร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก
ที่วัดมงคลคีรีเขตต์ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีส่วนร่วม
ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและทำให้ได้รู้ถึงความเป็นมา
และความสำคัญของการแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย" ให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาในกลุ่ม
ข้อมือเหล็ก โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้กิจกรรม"พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554" โดยมีผู้กำกับ รองผู้กำกับ คณะลูกเสือ
คณะเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 500 คน และใน
ช่วงบ่ายนั้นเอง ก็ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
การทำความสะอาดในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ต.ท่าสองยางอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้มีการจัดกิจกรรมการซักซ้อมเตรียมการเพื่อก้าวสู่การเป็น
โรงเรียนในฝันประจำตำบลท่าสองยาง โดยมีผู้ทรงเกียรติที่ให้
คำปรึกษา คำแนะนำที่มีคุณประโยชน์ในการปรับปรุงเพิ่มระดับ
การเตรียมการในครั้งนี้คือนายธเนศ เวทมาหะ และนายสุภาพ เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
พร้อมศน.สุเทพ คำปาสังข์
กับคณะเดินทาง ทางโรงเรียนชุมชน
บ้านท่าสองยางจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"โครงการอบรมผู้นำด้านสุขภาพอนามัยในโรงเรียน" ขึ้น
เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลในด้าน
สุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำใน
ด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียน
โดยมีนายประเสริฐ เอนกลาง
รองผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการเปิดพิธีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม"การเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิใช้เสียง
ในการเลือกตั้ง"
โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่
3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งทางโรงเรียนจึงหวังไว้ว่าประชาชนภายใน
เขตพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถร่วมกันใช้สิทธิของตนเองในการเลือกตั้ง
ได้ตามเป้าประสงค์อย่างเต็มที่ทางการเมือง อีกทั้งยังทำให้ประชาชน
ได้รู้ผลเสีย โทษภัยร้ายของการขายสิทธิขายเสียงอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม "การเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง" เพื่อเป็นการ
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้
เป็นช่วงที่ยุงสามารถขยายพันธุ์ได้ดีตาม
แหล่งน้ำขัง หรือตามภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการป้องกันขั้นต้น
และช่วยลดการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้กิจกรรม"เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสามัคคี" เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ
ไมตรีระหว่างรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนายกำแหง ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้ให้เกียรติเป็นผู้เปิดพิธีและ
ได้ให้โอวาทและสาระสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งปีที่ 3 และ ปีที่ 1 อีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม " พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 "
ขึ้น
โดยมีนายกำแหง ศิริวงษ์ เป็นผู้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดง
ความกตัญญูรู้คุณต่อคณะคุณครูที่ท่านได้ทำการอบรมบ่มนิสัย
เสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ให้โดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทน
ภายในงานนั้นยังมีการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู
ซึ่งแต่ละห้องแต่ละชั้นก็ได้โชว์ฝีมือการทำพานที่มี
ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม "พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี
ผอ.สพป.ตากเขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีและมอบใบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553

ประมวลผลรูปภาพ

 

vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดโครงการอบรมและเผยแพร่กฎหมายแก่เยาวชนในสถานศึกษา
อบรมเรื่องโรคเอดส์ และอบรมเรื่องจริยธรรมคุณธรรมให้กับ
นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ มีความรู้และรู้จักวิธีป้องกัน
โรคเอดส์ และมีความรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเองได้

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดกิจกรรม การเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น โดยมีนายถนอม คงแก้ว อดีตรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีและให้คำโอวาทก่อนที่กองลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาดจะเริ่มกิจกรรม กิจกรรมนี้ฝึกให้กองลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด
เกิดความสามัคคีปองดอง มีความรับผิดชอบ
มีความอุตสาหะ อดทนอดกลั้น ช่วยเหลือผู้อื่นและการตรงต่อเวลาอีกด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 ได้ให้เกียรติมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาแม่จวาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554ที่ผ่านมา

และวันเดียวกันนั้น ก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ
แก่ครูและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.54
ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเชิดชูและแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยมอบประกาศนียบัตร ให้แก่คุณครู
ที่เป็นผู้ฝึกสอนเด็กนักเรียน และมอบเหรียญพร้อมเสื้อสามารถ
ให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้วย

ประมวลผลรูปภาพ


vbnvbnvbn


   
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  
เมื่อวันที่ 25 - 28 มกราคม 2554
นักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป.ตากเขต 2
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปะ หัตถกรรมนักเรียน
ในระดับประเทศ ณ  อิมแพค  เมืองทองธานี
ผลปรากฏว่า ทั้ง 3 รายการได้รับรางวัลดังต่อไปนี้คือ
vbnvbnvbn


  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านท่าสองยางโดยการสนับสนุนของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ
โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นเปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์เวลา
08.00 น - 20.00 น และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 08.00 น - 12.00 น
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครใช้บริการฟรี ได้ที่ศูนย์ไอซีที
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

vbnvbnvbn