อัลบั้มรูป : การมอบเกียรติบัตร" ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"

วันที่ 17 ต.ค. 2561
การมอบเกียรติบัตรให้กับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ในการเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา " ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" อำเภอท่าสองยาง ประจำปี 2561โดยท่านรองผู้อำนวยการ จิราพร คำเชื้อ
1