กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

วันที่ 06 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 175
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเป็นอย่างดี โดยได้มีกิจกรรมเดินทางไกล เพื่อเรียนรู้กิจกรรมตามฐานต่างๆในป่า และกิจกรรมรอบกองไฟ ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมในครั้งเป็นอย่างยิ่ง
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดเขียนเรียงความ และให้นักเรียนได้ขึ้นไปกราบแม่บนเวที หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ลูกแสดงความรักต่อแม่อย่างเต็มที่เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ โดยคณะครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปรอบๆหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการไปออกเสียงประชามติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้มีการจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ลงประชามติขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการประฏิบัติตนในการเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนขยายผลไปสู่พ่อแม่ - ผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้