จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ DLTV

วันที่ 20 พ.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 56
     คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้จัดประชุมวางแผนการ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ DLTVและเตรียมใบงานในการเรียน ให้กับนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบ DLTV
    มีการลงพื้นที่แจกใบงานให้กับนักเรียน ติดตามผลการเรียนเป็นรายสัปดาห์ เพื่อทำความเข้าใจให้กับนักเรียน
  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีนโยบายสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถรับชมการเรียนผ่านระบบ DLTV ให้ครูสำรวจพร้อมกับทำใบความรู้ ใบงานหรือแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนผ่านระบบได้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ยังทั่วถึงและถือเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดเขียนเรียงความ และให้นักเรียนได้ขึ้นไปกราบแม่บนเวที หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ลูกแสดงความรักต่อแม่อย่างเต็มที่เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ โดยคณะครูและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปรอบๆหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการไปออกเสียงประชามติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้มีการจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ลงประชามติขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการประฏิบัติตนในการเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนขยายผลไปสู่พ่อแม่ - ผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้