รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ

วันที่ 07 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 134

 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
*******************************

              ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จำนวน ๑  อัตรา โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/๕๕๒๗     ลงวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เรื่องการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จำนวน ๑  อัตรา
            อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐   บาท  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ขอบข่ายลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 1. งานธุรการสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  รวมทั้งระบบ
  My office
  ๒) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการจัดเบิกจ่าย  การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  ๓)  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  ๔) งานประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับการบริการ หรือติดต่อราชการ
  ๕) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
๒.๒ ไม่เป็นภิกษุสามเณร  หรือนักบวช
๒.๓มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
     ๑) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
     ๒)มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
๓.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ ๗ -๑๙  เดือนธันวาคม    พ.ศ  ๒๕๖๑   ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในใบสมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ   ดังนี้
     ๔.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ๔.๒ .ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
    ๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  ขนาด๑X๑.๕. นิ้ว
    ๔.๔ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
    ๔.๕ บัตรประจำตัวประชาชน
    ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
    ๔.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๕.การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศการรับสมัคร ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าหลักฐานที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาการจัดจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้
๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจจะทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้
๖.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง และทางเว็บไซต์ Website:www.cty.ac.th   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
๗.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
๘.วันเวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จะดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการคัดเลือก ดังนี้

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ภาค ก เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๐.๓๐ น.
ภาค ข เวลา ๑๓.๐๐   น.
 
 
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
 
๕๐  คะแนน
๕๐  คะแนน
 
 
๙.เกณฑ์การตัดสิน
           ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ในกรณีผู้ที่สอบได้คะแนนรวมเท่าให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
           ๑๐.การประกาศผลการคัดเลือก
             โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๑   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง และทางเว็บไซต์ Website:www.cty.ac.th   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
๑๑.การสั่งจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๑.๑ การรายงานตัวและการจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้  เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ผู้ผ่านการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร
๑๑.๒ ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวเรียบร้อย ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาในหนังสอส่งตัว หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
๑๑.๓ การจ้างดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามรถ  ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
 
   
 
 
 

                                        
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอแนะนำบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางครับคุณครูนิโลบล เทพทิพย์ หรือ คุณครูบูมบีม หรือจะเรียกบีมก็ได้นะครับจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกภาษาอังกฤษ มาจากจังหวัดน่าน ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางขอต้อนรับสมาชิกคนสวยคนใหม่มานะที่นี้ด้วยครับ ยินดีต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสองยางครับ
งานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นางสาวจิราพร คำเชื้อ
แจ้งเบอร์โทรศัพใหม่ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางนะครับ Tel.093-2513841